29 NSCR 77/2015
Datum rozhodnutí: 31.08.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.MSPH 89 INS 120/2015 29 NSČR 77/2015-P5-16


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Filipa Květoně, narozeného 26. ledna 1985, bytem v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS 120/2015, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 5, o dovolání věřitelky č. 5 Martiny Květoňové Chlumské, narozené 12. září 1968, bytem v Praze 4, Antala Staška 2059/808, PSČ 140 00, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 18. února 2015, č. j. MSPH 89 INS 120/2015-P5-2, odmítl Městský soud v Praze (dále též jen insolvenční soud ) cituje ustanovení § 173 odst. 1, odst. 4 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)
přihlášku pohledávky věřitelky č. 5 Martiny Květoňové Chlumské (bod I. výroku) a určil, že právní mocí rozhodnutí účast této věřitelky v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).
K odvolání věřitelky č. 5 Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9. března 2015, č. j. MSPH 89 INS 120/2015, 2 VSPH 445/2015-P5-7, potvrdil, usnesení insolvenčního soudu.
Toto usnesení napadla věřitelka dovoláním (č. l. P5-11).
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 17. dubna 2015, č. j. MSPH 89 INS 120/2015-P5-12, doručeným dovolatelce zvlášť dne 24. dubna 2015 (srov. doručenku u č. l. P5-12) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu, ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo od insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2015

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu