29 NSCR 76/2014
Datum rozhodnutí: 17.07.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 24 INS 29846/2012 29 NSČR 76/2014-B-47


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníků manželů Jitky Grigové , narozené 5. června 1949 a Ladislava Grigy , narozeného 23. listopadu 1961, obou bytem v Litobratřicích 138, PSČ 671 78, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 29846/2012, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. února 2014, č. j. KSBR 24 INS 29846/2012, 1 VSOL 28/2014-B-39, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:


V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání obou dlužníků potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen insolvenční soud ) ze dne 1. října 2013, č. j. KSBR 24 INS 29846/2012-B-5, 24 INS 29847/2012-B-1 jimž insolvenční soud neschválil oddlužení dlužníků (bod I. výroku) a prohlásil na majetek dlužníků konkurs (bod II. výroku).
Usnesení odvolacího soudu napadli dlužníci dovoláním (č. l. B-42).
Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud je usnesením ze dne 21. května 2014, č. j. KSBR 24 INS 29846/2012-B-43, 24 INS 29847/2012-B, doručeným dovolatelům zvlášť dne 26. května 2014 (srov. doručenky u č. l. 43) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranili do 20 dnů ode dne doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejich dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. července 2014

Mgr. Milan Polášek, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová