29 NSCR 73/2017
Datum rozhodnutí: 19.04.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 33 INS 22465/2012 originál 29 NSČR 73/2017-B-41U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužníka Dušana Novotného , narozeného 27. ledna 1958, bytem ve Frýdku
Místku, Pionýrů 1758, PSČ 738 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 22465/2012, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. září 2016, č. j. KSOS 33 INS 22465/2012, 3 VSOL 1040/2016-B-34, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:


Usnesením ze dne 28. června 2016, č. j. KSOS 33 INS 22465/2012-B-20, zrušil Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) schválené oddlužení dlužníka Dušana Novotného (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku) a určil, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku).
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 3. ledna 2017, č. j. KSOS 33 INS 22465/2012-B-38 (doručeným dovolateli způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 2 o. s. ř. dne 6. března 2017), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení a současně ho poučil o následcích nečinnosti.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. dubna 2017
JUDr. Jiří Zavázal předseda senátu