29 NSCR 72/2014
Datum rozhodnutí: 30.06.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSLB 54 INS 17269/2012 29 NSČR 72/2014-A-56


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice Jany Jelínkové , narozené 27. února 1974, bytem v Černousech 75, Habartice, PSČ 463 73, zastoupené opatrovníkem Obcí Černousy, se sídlem Černousy 72, Habartice, PSČ 463 73, o insolvenčním návrhu věřitele TERA CZ s. r. o. , se sídlem v Kostelci nad Černými Lesy, Českobrodská 237, PSČ 281 63, identifikační číslo osoby 24842249, zastoupeného JUDr. Janem Bacílkem, advokátem, se sídlem v Kladně, T. G. Masaryka 108, PSČ 272 01, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 54 INS 17269/2012, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Josefem Klofáčem, advokátem, se sídlem v České Lípě, Sokolská 270/8, PSČ 470 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. ledna 2014, č. j. KSLB 54 INS 17269/2012,
2 VSPH 694/2013-A-37, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne ze dne 13. března 2013, č. j. KSLB 54 INS 17269/2012-A-17, odmítl Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh, jímž se věřitel TERA CZ s. r. o. domáhal zjištění úpadku dlužnice Jany Jelínkové (bod I. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (bod II. výroku).
K odvolání insolvenčního navrhovatel e Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že se insolvenční návrh neodmítá.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání. V článku I. dovolání pak k přípustnosti dovolání uvádí, že odvolací soud připustil, že lze proti jeho usnesení podat dovolání ve smyslu § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).
Podle ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. (či jeho části).
K vymezení přípustnosti dovolání srov. především usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněné níže) dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu. Srov. ostatně též usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, ze dne 12. února 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13, ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. III. ÚS 695/14 a ze dne 24. června 2014, sp. zn. IV. ÚS 1407/14 (dostupná na webových stránkách Ústavního soudu).
Údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, se z dovolání (posuzováno podle obsahu i v jiných jeho částech) nepodává.
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.
S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro účely posouzení přípustnosti dovolání rozhodný občanský soudní řád v aktuálním znění (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici a insolvenčnímu navrhovatel i se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. června 2014
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová