29 NSCR 71/2011
Datum rozhodnutí: 26.01.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSPA 56 INS 2645/2008 29 NSČR 71/2011-A-100
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Krajského regionálního centra Pardubického kraje , se sídlem v Pardubicích I - Starém Městě, Pernštýnská 7, PSČ 530 02, identifikační číslo osoby 75076071, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 56 INS 2645/2008, o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitele Josefa Šofra , narozeného 15. července 1980, bytem v Praze 4, Podolí, Na Vápenném 257/1, PSČ 147 00, o dovolání dlužníka a věřitele Josefa Šofra proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. října 2009, č. j. KSPA 56 INS 2645/2008, 1 VSPH 393/2009-A-77, 1 VSPH 455/2009-A-78, 1 VSPH 456/2009-A-79, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 16. prosince 2008, č. j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-19, Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) zastavil řízení ve věci insolvenčního návrhu dlužníka (bod I. výroku) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku.).
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením (mimo jiné) zrušil usnesení insolvenčního soudu a řízení o insolvenčním návrhu dlužníka a věřitele Josefa Šofra (dále jen věřitel ) zastavil (první výrok) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (čtvrtý výrok).
Proti usnesení odvolacího soudu (a to - posuzováno podle obsahu - jen proti jeho prvnímu výroku) podali dlužník a věřitel dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud je usnesením ze dne 11. srpna 2011, č. j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-96, doručeným zvlášť dlužníku dne 31. října 2011 a věřiteli dne 27. října 2011, mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranili do 30 dnů od doručení usnesení. Výzvu učinil poté, co nabylo právní moci (13. května 2011) jeho usnesení ze dne 12. srpna 2010, č. j. KSPA 56 INS 2645/2008-A-88, jímž (ve spojení s potvrzujícím usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 18. března 2011, č. j. KSPA 56 INS 2645/2008, 3 VSPH 822/2010-A-93) zamítl žádost dovolatelů o ustanovení zástupce (advokáta) pro dovolací řízení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelé neodstranili ve stanovené lhůtě, ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejich dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelům se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. ledna 2012


JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová