29 NSCR 70/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Krajský soud v Ostravě

V Brně dne 30. července 2015 sen. zn.: 29 NSČR 70/2015 sen. zn.: 29 NSČR 71/2015

Vrácení věci

V insolvenční věci dlužníka Eiffage Construction Česká republika, s. r. o. Vám vracím spisy sp. zn. KSOS 36 INS 954/2012-přihlášky pohledávek č. 128 a č. 663 věřitele č. 115 Kamila Šaraye a sp. zn. 13 ICm 1735/2012 zpět bez věcného rozhodnutí o dovolání. Důvodem je skutečnost, že se soud prvního stupně náležitě nezabýval poplatkovou povinností a otázkou povinného zastoupení dovolatele. Podle § 138 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (dále jen o. s. ř. ) může na návrh předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí. Neurčuje-li výrok usnesení, jímž soud přiznal účastníku řízení osvobození od soudních poplatků (§ 138 odst. 1 o. s. ř.), výslovně jinak, platí toto osvobození jen do pravomocného skončení řízení; na dovolací řízení se bez dalšího nevztahuje (shodně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2012, sp. zn. 29 Cdo 242/2012, uveřejněné pod číslem 88/2012 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Dovolatel tak osvobozen od placení soudních poplatků za podaná dovolání není. Soud prvního stupně však rovněž nesprávně vyhodnotil splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele. Podle § 241 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (odst. 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odst. 2 písm. a). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odst. 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odst. 4). Podle § 30 odst. 1 věta první o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. Podle § 31 odst. 1 o. s. ř. ustanovený opatrovník nebo jiný zástupce má stejné procesní postavení jako zástupce na základě procesní plné moci.

Podle § 28 odst. 6 o. s. ř. nevyplývá-li z plné moci něco jiného, plná moc zaniká dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno řízení, pro něž byla udělena. Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. není-li splněna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání podle § 238 přípustné. Z předkládací zprávy plyne, že dovolatel má být zastoupen soudem ustanoveným opatrovníkem Mgr. Beatou Ježowiczovou. O opatrovníka však ve skutečnosti nejde, neboť uvedená advokátka nebyla ustanovena podle § 29 o. s. ř., nýbrž podle ustanovení § 30 o. s. ř. jako zástupkyně věřitele. Aplikace ustanovení § 29 odst. 4 poslední věta o. s. ř. je proto v dané věci vyloučena. Ustanovení zástupkyně tak podle § 31 odst. 1 a § 28 odst. 6 o. s. ř. zaniklo právní mocí napadených rozhodnutí a dovolatel tak (v dovolacím řízení) zastoupen není. Vzhledem k tomu, že v tomto případě nejde o dovolání podle § 241b odst. 2 věta za středníkem o. s. ř., bylo povinností soudu prvního stupně pokusit se nedostatek povinného zastoupení dovolatele odstranit vhodným opatřením. Z uvedeného vyplývá, že k předložení spisu došlo předčasně a na soudu prvního stupně nyní bude, aby se řádně zabýval poplatkovou povinností dovolatele a splněním podmínky dle § 241 o. s. ř. Teprve po odstranění těchto nedostatků může být spis znovu předložen Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o podaných dovoláních.

Mgr. Milan Polášek, v. r. předseda senátu

Příloha: spis sp. zn. KSOS 13 INS 954/2012 (oddíl P128 a P663) spis sp. zn. 13 ICm 1735/2012

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.