29 NSCR 68/2014
Datum rozhodnutí: 26.06.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSLB 82 INS 18843/2013 29 NSČR 68/2014-B-17

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka Jaroslava Durdoně, narozeného 31. května 1950, bytem v Kamenickém Šenově, Osvobození 470, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 82 INS 18843/2013, o neschválení oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. března 2014, č. j. KSLB 82 INS 18843/2013, 1 VSPH 243/2014-B-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka usnesením ze dne 17. března 2014, č. j. KSLB 82 INS 18843/2013, 1 VSPH 243/2014-B-11, potvrdil usnesení ze dne 20. ledna 2014, č. j. KSLB 82 INS 18843/2013-B-6, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud ) neschválil oddlužení dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 5. května 2014, č. j. KSLB 82 INS 18843/2013-B-14, doručeným dovolateli zvlášť dne 7. května 2014 (srov. doručenku u č. l. B-14), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení usnesení a současně ho poučil o následcích nečinnosti.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. června 2014
JUDr. Petr Gemmel, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová