29 NSCR 65/2011
Datum rozhodnutí: 30.11.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD KSCB 27 INS 14132/2010
ČESKÉ REPUBLIKY 29 NSČR 65/2011-A-21


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice Marie Těťourové, narozené 16. května 1958, bytem ve Vodici 8, PSČ 391 55, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 14132/2010, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. května 2011, č. j. KSCB 27 INS 14132/2010, 2 VSPH 71/2011-A-12, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í:
Usnesením ze dne 6. prosince 2010, č. j. KSCB 27 INS 14132/2010-A-5, odmítl Krajský soud v Českých Budějovicích (dále též jen insolvenční soud ) insolvenční návrh dlužnice podaný u něj 24. listopadu 2010.
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (č. l. A-14)
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 8. srpna 2011, č. j. KSCB 27 INS 14132/2010-A-15, doručeným dovolatelce zvlášť 17. srpna 2011, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 30 dnů od doručení usnesení.
Na tuto výzvu dovolatelka reagovala jen tím, že insolvenčnímu soudu předložila plnou moc udělenou Ing. Janu Keňovi (č. l. A-16), z níž se ovšem naplnění požadavku povinného zastoupení dovolatelky advokátem nepodává.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila, přes řádné poučení o následcích; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 30. listopadu 2011
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.
předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová