29 NSCR 64/2013
Datum rozhodnutí: 28.08.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.KSCB 26 INS 7087/2010
29 NSČR 64/2013-P6-21
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka Vladimíra Valvody , vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 26 INS 7087/2010, o přihlášce pohledávky věřitele č. 6, o dovolání věřitele č. 6 Raiffeisenbank a. s. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, identifikační číslo osoby 49240901, zastoupeného Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. května 2013, č. j. KSCB 26 INS 7087/2010, 3 VSPH 356/2012-P6-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .


O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal věřitel č. 6 (Raiffeisenbank a. s.) dovolání, které posléze, podáním došlým soudu 2. srpna 2013 (P6-15) vzal v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivn ího úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenční ho řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. srpna 2013
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová