29 NSCR 63/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu reš o v a 20, 657 37 Brn o t el.: 541 593 111, fax: 541 218 804 e-mail: p o d at eln a@n s o u d .cz

Krajský soud v Ostravě

V Brně dne 30. července 2015 sen. zn.: 29 NSČR 63/2015

Dovolání-vrácení spisu

V příloze vracím bez rozhodnutí o dovolání předložený spis Vašeho soudu sp. zn. KSOS 25 INS 21401/2013 (přihláška č. P23), který byl Nejvyššímu soudu předložen k rozhodnutí o dovolání věřitele č. 23 Prostřední dvůr s. r. o. (na č. l. P23-15) proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2014, č. j. KSOS 25 INS 21401/2013, 3 VSOL 815/2014-P23-11. Z obsahu spisu se podává, že soud prvního stupně vyzval dovolatele k zaplacení soudního poplatku za dovolání usnesením ze dne 20. ledna 2015, č. j. KSOS 25 INS 21401/2013-P23-16 a následně usnesením ze dne 20. května 2015, č. j. KSOS 25 INS 21401/2013-P23-18 zastavil dovolací řízení (pro nezaplacení soudního poplatku). Proti rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení podal dovolatel odvolání (č. l. P23-19), o němž dosud nebylo rozhodnuto. Z uvedeného vyplývá, že dovolací řízení je nepravomocně zastaveno (na čemž nic nemění ani to, že dovolatel po podání odvolání proti usnesení o zastavení dovolacího řízení soudní poplatek zaplatil-srov. č. l. P23-20). Tato skutečnost Nejvyššímu soudu brání v tom, aby podané dovolání projednal a věcně o něm rozhodl. K předložení věci Nejvyššímu soudu tak došlo přinejmenším předčasně. Na soudu prvního stupně proto bude, aby předložil spis odvolacímu soudu k rozhodnutí o podaném odvolání proti rozhodnutí o zastavení dovolacího řízení. Opětovné předložení spisu Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o dovolání bude přicházet v úvahu až poté, kdy odvolací soud rozhodne o podaném odvolání (za předpokladu, že rozhodnutí soudu prvního stupně nepotvrdí).

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. předseda senátu

Příloha: spis sp. zn. KSOS 25 INS 21401/2013 (přihláška č. P23)

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.