29 NSCR 62/2017
Datum rozhodnutí: 19.04.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPL 53 INS 9926/2016 originál 29 NSČR 62/2017-A-

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužnice Zdenky Pavlové , narozené 31. prosince 1957, bytem v Plzni, Mohylová 1139/55, PSČ 312 00, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 53 INS 9926/2016, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. října 2016, č. j. KSPL 53 INS 9926/2016, 3 VSPH 1426/2016-A-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 14. června 2016, č. j. KSPL 53 INS 9926/2016-A-7, jímž Krajský soud v Plzni (dále jen insolvenční soud ) odmítl odkazuje na ustanovení § 128 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) insolvenční návrh dlužnice.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 12. prosince 2016, č. j. KSPL 53 INS 9926/2016-A-16, doručeným dovolatelce zvlášť dne 9. ledna 2017 (srov. doručenku u č. l. A-16), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení a současně ji poučil o následcích nečinnosti.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. dubna 2017 JUDr. Jiří Z a v á z a l předseda senátu