29 NSCR 61/2011
Datum rozhodnutí: 09.11.2011
Dotčené předpisy: § 128 odst. 1 IZ., § 104 odst. 1 o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 27 INS 2284/2010 29 NSČR 61/2011-A-26
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Filipa Cilečka v insolvenční věci dlužnice Marty Milotové, narozené 16. února 1943, bytem v Obyčtově 120, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 2284/2010, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. března 2010, č. j. KSBR 27 INS 2284/2010- A-6 , takto:

Řízení o dovolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. března 2010, č. j. KSBR 27 INS 2284/2010- A-6 , se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:

Ve výroku označeným usnesením Krajský soud v Brně jako soud prvního stupně (dále též jen insolvenční soud ) odmítl (pro vady) insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení.
Vzhledem k tomu, že dlužnice se podáním došlým insolvenčnímu soudu 6. dubna 2010 (č. l. A-7) výslovně vzdala práva odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, nabylo toto usnesení právní moci 31. března 2010, kdy bylo doručeno jejímu manželu Františku Milotovi, zastupujícímu ji na základě procesní plné moci ze dne 11. února 2010.
Podáním datovaným 21. února 2011 adresovaným Nejvyššímu soudu (jemuž došlo 22. února 2011) a označeným (k výzvě Nejvyššího soudu provedené usnesením ze dne 11. října 2011, sp. zn. Ncn 104/2011) v doplňujícím podání datovaném 23. října 2011 (došlém Nejvyššímu soudu 25. října 2011) jako dovolání, napadla dlužnice usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí insolvenčního návrhu.
K projednání dovolání proti usnesení soudu prvního stupně není dána funkční příslušnost žádného soudu; Nejvyšší soud proto řízení o takovém podání zastavil dle § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále jen o. s. ř. (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Jen v zájmu předejití dalších sporů a bez vlivu na výsledek dovolacího řízení Nejvyšší soud uvádí, že pravomocně odmítnutý insolvenční návrh již nelze doplňovat , takže v situaci, kdy dlužnice vedle toho, že se vzdala práva odvolání proti usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu, svůj (již odmítnutý) insolvenční návrh současně doplnila , se Krajský soud v Brně takovým podáním správně dále nezabýval. Dlužnici pak nic nebrání v tom, aby si podala nový insolvenční návrh, v němž se vyvaruje nedostatků, pro které byl její předchozí insolvenční návrh odmítnut.
Pro úplnost zbývá dodat, že s přihlédnutím k ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. nebylo před vydáním tohoto rozhodnutí nezbytné rozhodovat o žádosti dlužnice o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 9. listopadu 2011

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová