29 NSCR 60/2014
Datum rozhodnutí: 29.05.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSPL 56 INS 9365/2012
29 NSČR 60/2014-B-41U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice Ruženy Muchové , narozené 12. května 1958, bytem ve Velké Hleďsebi, Klimentov 97, PSČ 354 71, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 56 INS 9365/2012, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. ledna 2014, č. j. KSPL 56 INS 9365/2012, 2 VSPH 942/2013-B-25, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice potvrdil usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen insolvenční soud ) ze dne 24. dubna 2013, č. j. KSPL 56 INS 9365/2012-B-14, jimž insolvenční soud zamítl návrh na povolení oddlužení a prohlásil konkurs na majetek dlužnice.
Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (č. l. B-33).
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 17. března 2014, č. j. KSPL 56 INS 9365/2012-B-35, doručeným dovolatelce zvlášť dne 4. dubna 2014 (srov. doručenku u č. l. B-35), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů ode dne doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek
V Brně dne 29. května 2014
Mgr. Milan P o l á š e k, v. r.
Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS. předseda senátu