29 NSCR 6/2014
Datum rozhodnutí: 21.01.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 37 INS 9759/2013 29 NSČR 6/2014-A-21


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka Rostislava Heráka , narozeného 9. listopadu 1960, bytem ve Frýdku - Místku, Radniční 1148, PSČ 738 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 9759/2013, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Lenkou Sosnovcovou, advokátkou, se sídlem ve Frýdku - Místku, Dobrovského 724, PSČ 738 01, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. srpna 2013, č. j. KSOS 37 INS 9759/2013, 3 VSOL 580/2013-A-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal dlužník dovolání (A-14), které posléze, podáním došlým soudu 13. ledna 2014 (A-18), vzal v plném rozsahu zpět.
Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivn ího úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. ledna 2014
JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová