29 NSCR 6/2010
Datum rozhodnutí: 29.09.2010
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 54 IZ., § 237 odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 76 INS 3732/2008
29 NSČR 6/2010-B-231

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice SKLÁRNY KAVALIER, a. s. , se sídlem v Sázavě, Sklářská 359, PSČ 285 96, identifikační číslo osoby 00012653, zastoupené Mgr. Ivanem Brambaški, advokátem, se sídlem v Praze 1, U Prašné brány 3, PSČ 110 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 3732/2008, o zrušení rozhodnutí schůze věřitelů, o dovolání věřitelky ČEZ Prodej, s. r. o. , se sídlem v Praze 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, identifikační číslo osoby 27232433, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. prosince 2009, č. j. MSPH 76 INS 3732/2008, 2 VSPH 402/2009-B-140, ve znění opravného usnesení ze dne 5. ledna 2010, č. j. MSPH 76 INS 3732/2008, 2 VSPH 402/2009-B-153, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 17. června 2009, č. j. MSPH 76 INS 3732/2008-B-94, Městský soud v Praze k návrhu insolvenčního správce (Voleský a partneři, v. o. s.) a věřitelů SCA Packaging Česká republika, s. r. o., ČEZ Prodej, s. r. o. a RWE Energie, a. s. - odkazuje na ustanovení § 46 odst. 2, věty druhé, a § 54 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) - zrušil usnesení schůze věřitelů konané dne 22. května 2009, jímž si schůze věřitelů vyhradila (na úkor věřitelského výboru) právo rozhodovat o otázkách v usnesení vymezených .
Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh na zrušení usnesení schůze věřitelů konané dne 22. května 2009 zamítl.
Dovolání věřitelky ČEZ Prodej, s. r. o. proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ).
Učinil tak proto, že proti usnesení, jímž odvolací soud změnil usnesení insolvenčního soudu o zrušení usnesení, kterým si schůze věřitelů vyhradila (na úkor věřitelského výboru) právo rozhodovat o otázkách v usnesení vymezených, dovolání objektivně přípustné není.
Dovolatelka (přes správné poučení odvolacího soudu v napadeném usnesení o tom, že dovolání přípustné není) usuzuje na přípustnost dovolání z ustanovení § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř.
Nejvyšší soud však již v usnesení uveřejněném pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek vysvětlil, že k tomu, aby bylo možné uvažovat o přípustnosti dovolání podle § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř., musí být splněna podmínka (jež se klade prostřednictvím odkazu na § 237 odst. 1 a 3 o. s. ř., obsaženého v § 238a odst. 2 o. s. ř.), aby šlo o usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto v insolvenčním řízení ve věci samé . Usnesení, kterým insolvenční soud rozhoduje podle ustanovení § 54 insolvenčního zákona o návrhu na zrušení usnesení schůze věřitelů, která si vyhradila (na úkor věřitelského výboru) právo rozhodovat o otázkách v usnesení vymezených, přitom usnesením ve věci samé není (k tomu srov. shodně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. dubna 2010, sen. zn. 29 NSČR 3/2010, které bylo 8. září 2010 schváleno občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek).
Dovolání pak není přípustné ani podle jiných ustanovení občanského soudního řádu (jež jsou pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužníku insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a státnímu zastupitelství se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. září 2010
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Naděžda Solařová, Dis.