29 NSCR 59/2017
Datum rozhodnutí: 29.03.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 33 INS 31499/2012
originál 29 NSČR 59/2017- B-44


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužníka Romana Chrenka , narozeného 23. května 1972, bytem v Havířově - Podlesí, 17. listopadu 1106/26, o zrušení schváleného oddlužení, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33 INS 31499/2012, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. srpna 2016, č. j. KSOS 33 INS 31499/2012, 2 VSOL 858/2016-B-35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka usnesením ze dne 18. srpna 2016, č. j. KSOS 33 INS 31499/2012, 2 VSOL 858/2016-B-35, potvrdil usnesení ze dne 16. května 2016, č. j. KSOS 33 INS 31499/2012-B-20, jímž Krajský soud v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) zrušil schválené oddlužení dlužníka a na jeho majetek prohlásil konkurs.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník (blanketní) opravný prostředek.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 31. října 2016, č. j. KSOS 33 INS 31499/2012-B-41, doručeným dne 7. listopadu 2016, vyzval, aby si ve stanovené lhůtě pro podání dovolání v této věci zvolil zástupce advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání ; současně ho poučil o následcích nečinnosti.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené insolvenčním soudem, ani později; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. března 2017

JUDr. Petr G e m m e l
předseda senátu