29 NSCR 58/2017
Datum rozhodnutí: 30.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 32 INS 28569/2012 originál 29 NSČR 58/2017-B-105


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužnice Heleny Krchňákové , narozené 11. září 1955, bytem v Prostějově, Milíčova 2642/11, PSČ 796 01, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 32 INS 28569/2012, o zproštění funkce insolvenčního správce, o dovolání dlužnice, zastoupené Mgr. Ing. Vladimírem Klabanem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Lidická 336/28, PSČ 150 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. října 2016, č. j. KSBR 32 INS 28569/2012, 1 VSOL 572/2016-B-69, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (B-76), které posléze, podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 10. března 2017 (B-95), vzala v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2017

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu