29 NSCR 57/2017
Datum rozhodnutí: 25.04.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSHK 42 INS 36882/2013
originál 29 NSČR 57/2017-B-48
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka Miroslava Beňáka , narozeného 7. prosince 1964, bytem v Jičíně, Železničářská 741, PSČ 506 01, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS 36882/2013, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. září 2016, č. j. KSHK 42 INS 36882/2013, 3 VSPH 1295/2016-B-35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 31. května 2016, č. j. KSHK 42 INS 36882/2013-B-27, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen insolvenční soud ):
[1] Zrušil schválené oddlužení dlužníka (Miroslava Beňáka) [bod I. výroku].
[2] Prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku).
[3] Určil, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku).
[4] Oznámil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění (tohoto rozhodnutí) v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu brojí dlužník podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 1. prosince 2016 (B-40), jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 3. ledna 2017, č. j. KSHK 42 INS 36882/2013-B-41, doručeným dovolateli zvlášť dne 5. ledna 2017 (srov. doručenku u B-41), vyzval (mimo jiné), aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věty před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2017

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu