29 NSCR 57/2012
Datum rozhodnutí: 26.09.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSPA 44 INS 3124/2011 29 NSČR 57/2012-A-42
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Richarda Jurkoviče, narozeného 11. ledna 1972, bytem v Dubňanech, náměstí 15. dubna 1149, PSČ 696 03, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 44 INS 3124/2011, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. března 2012, č. j. KSPA 44 INS 3124/2011, 2 VSPH 258/2012-A-35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 16. listopadu 2011, č. j. KSPA 44 INS 3124/2011-A-26, odmítl Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh dlužníka podaný u něj 25. února 2011.
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením ze dne 19. března 2012 potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (č. l. A-37).
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 24. května 2012, č. j. KSPA 44 INS 3124/2011-A-38, doručeným dovolateli zvlášť dne 12. června 2012 (srov. doručenku u č. l. A-38), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 20 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ani ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 26. září 2012
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová