29 NSCR 56/2017
Datum rozhodnutí: 22.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 37 INS 5933/2014 originál 29 NSČR 56/2017-B-
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice Renaty Slavíkové , narozené 24. prosince 1971, bytem v Otrokovicích, K. H. Máchy 2, PSČ 765 02, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 5933/2014, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. listopadu 2016, č. j. KSBR 37 INS 5933/2014, 2 VSOL 1276/2016-B-32, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:
Usnesením ze dne 29. srpna 2016, č. j. KSBR 37 INS 5933/2014-B-23, Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) zrušil schválené oddlužení dlužnice Renaty Slavíkové (bod I. výroku) a prohlásil konkurs na její majetek (bod II. výroku).
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (č. l. B-35).
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 31. ledna 2017, č. j. KSBR 37 INS 5933/2014-B-36, doručeným dovolatelce zvlášť dne 9. února 2017 (srov. doručenku u č. l. B-36), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 věta před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017 Mgr. Milan P o l á š e k předseda senátu