29 NSCR 53/2014
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPL 27 INS 13211/2013 29 NSČR 53/2014-B-36


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Milana Benetky, narozeného 30. října 1979, bytem v Karlových Varech, Vítězná 3/49, PSČ 360 01, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS 13211/2013, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2014, č. j. KSPL 27 INS 13211/2013, 1 VSPH 103/2014-B-28, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
O d ů v o d n ě n í:
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení Krajského soudu v Plzni (dále jen insolvenční soud ) ze dne 25. listopadu 2013, č. j. KSPL 27 INS 13211/2013-B-9, v bodě I. výroku, jímž insolvenční soud prohlásil konkurs na majetek dlužníka Milana Benetky.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. B-31).
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ho usnesením ze dne 14. března 2014, č. j. KSPL 27 INS 13211/2013-B-32, doručeným dovolateli zvlášť dne 24. března 2014 (srov. doručenku u č. l. B-32), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. dubna 2014 Mgr. Milan P o l á š e k , v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafajová, DiS.