29 NSCR 52/2014
Datum rozhodnutí: 29.04.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř. ve znění od 01.01.2014
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSUL 70 INS 26080/2013 29 NSČR 52/2014-A-28


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka ASTIN Catalysts and Chemicals, s. r. o., se sídlem v Litvínově - Záluží 1, PSČ 436 70, identifikační číslo osoby 25405691, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 70 INS 26080/2013, o insolvenčním návrhu dlužníka, zastoupeného Mgr. Milanem Hadravou, advokátem, se sídlem v Chomutově, Školní 3315/42, PSČ 430 01, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 6. ledna 2014, č. j. KSUL 70 INS 26080/2013, 3 VSPH 2153/2013-A-20, takto:

Dovolání se odmítá .

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako nepřípustné [§ 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. )] odvolání dlužníka proti usnesení ze dne 20. listopadu 2013, č. j. KSUL 70 INS 26080/2013-A-15, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem zjistil úpadek dlužníka a ustanovil insolvenčního správce.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání.
Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. není dovolání přípustné podle ustanovení § 237 proti usnesením, proti nimž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.
Právě o tento případ jde v posuzované věci. Usnesení, kterým odvolací soud odmítl odvolání dlužníka, je sice usnesením, jímž se odvolací řízení končí, ale podle ustanovení § 229 odst. 4 o. s. ř. může účastník napadnout žalobou pro zmatečnost též pravomocné usnesení odvolacího soudu, kterým bylo odmítnuto odvolání (k tomu srov. obdobně i důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 36/2013, dostupného na webových stránkách Nejvyššího soudu).
Nejvyšší soud proto dovolání dlužníka (přiléhavě poučeného o nepřípustnosti dovolání odvolacím soudem) podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
Dovoláním napadené rozhodnutí v této insolvenční věci bylo vydáno 6. ledna 2014, takže s přihlédnutím k části první, článku II zákona č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, se možnost přiměřené aplikace občanského soudního řádu pro dovolací řízení poměřuje ustanovením § 7 insolvenčního zákona ve znění účinném od 1. ledna 2014. Jelikož insolvenční řízení není řízením zahájeným podle občanského soudního řádu, nýbrž podle insolvenčního zákona, neuplatní se v této věci (byť insolvenční řízení bylo zahájeno před 1. lednem 2014) přechodné ustanovení obsažené v části první, článku II zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) a na dané dovolací řízení se přiměřeně aplikovala ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 (v aktuálním znění).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. dubna 2014
Mgr. Milan Polášek, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová