29 NSCR 50/2017
Datum rozhodnutí: 13.04.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 77 INS 25623/2014
originál 29 NSČR 50/2017-A-


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka R. B. TRANS, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 412/133, PSČ 142 00, identifikační číslo osoby 25799347, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 25623/2014, o insolvenčním návrhu věřitele České pojišťovny a. s. , se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, identifikační číslo osoby 45272956, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. září 2016, č. j. MSPH 77 INS 25623/2014, 1 VSPH 1464/2016-A-257, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 8. července 2016, č. j. MSPH 77 INS 25623/2014-A-179, rozhodl Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) o insolvenčním návrhu věřitele České pojišťovny a. s., tak, že (mimo jiné) zjistil úpadek dlužníka R. B. TRANS, s. r. o. (bod I. výroku) a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Zdeňku Pechancovou (bod II. výroku).
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (A-274).
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že osoba za ni jednající má právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 18. ledna 2017, č. j. MSPH 77 INS 25623/2014-A-280, doručeným dovolateli zvlášť ve čtvrtek dne 19. ledna 2017 (srov. potvrzení o dodání a doručení do datové schránky u A-280), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 10 dnů od doručení usnesení.
Na toto usnesení reagoval dovolatel podáním ze dne 20. ledna 2017 (A-284) doplněným 28. ledna 2017 (A-287), v němž se k otázce povinného zastoupení vyjádřil tak, že již v dovolání uvedl identifikační údaje osoby (Kamil Hornyš st.), která mu poskytla odborný dohled nad obsahem dovolání a která má zákonem vyžadované vzdělání . Podle jeho názoru dovolání obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti a proto je namístě o něm rozhodnout.
Přestože byl dovolatel insolvenčním soudem řádně poučen o následcích nečinnosti, nedostatek povinného zastoupení neodstranil ( ve lhůtě určené ve výzvě ani později). Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je přitom podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat
Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2017

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu