29 NSCR 50/2012
Datum rozhodnutí: 31.07.2012
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSHK 40 INS 14387/2011
29 NSČR 50/2012-A-24

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Rudolfa Svobody , narozeného 26. prosince 1953, bytem v Turnově, Krajířova 452, PSČ 511 01, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 14387/2011, o insolvenční m návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. října 2011, č. j. KSHK 40 INS 14387/2011, 2 VSPH 1152/2011-A-10, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:


Usnesením ze dne 22. srpna 2011, č. j. KSHK 40 INS 14387/2011-A-5, odmítl Krajský soud v Hradci Králové (dále jen insolvenční soud ) insolvenční návrh dlužníka podaný u něj 15. srpna 2011.
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením ze dne 27. října 2011 potvrdil usnesení insolvenční ho soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (č. l. A-13).
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 28. listopadu 2011, č. j. KSHK 40 INS 14387/2011-A-14, doručeným dovolateli zvlášť dne 9. prosince 2011 (srov. doručenku u č. l. A-14), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ani ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti.
V reakci na výzvu dovolatel insolvenční mu soudu sice 28. prosince 2011 sdělil, že nemá prostředky na zástupce z řad advokátů (č. l. A-15), na poučení insolvenčního soudu z 23. dubna 2012, o možnosti žádat o ustanovení zástupce soud (č. l. A-20), doručené mu zvlášť dne 27. dubna 2012 (srov. doručenku u č. l. A-20), však již nereagoval.
Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. července 2012
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová