29 NSCR 5/2016
Datum rozhodnutí: 20.01.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSLB 87 INS 6013/2015 originál 29 NSČR 5/2016-A-20

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužnice Eriky Zeisové, narozené 15. ledna 1991, bytem ve Všelibicích, Roveň 4E, PSČ 463 48, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 87 INS 6013/2015, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. července 2015, č. j. KSLB 87 INS 6013/2015, 2 VSPH 576/2015-A-10, takto: Dovolací řízení se zastavuje . O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 10. března 2015, č. j. KSLB 87 INS 6013/2015-A-5, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh dlužnice.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 7. září 2015, č. j. KSLB 87 INS 6013/2015-A-13, doručeným dovolatelce zvlášť (způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 11. září 2015 (srov. doručenku u č. l. A-13), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení tohoto usnesení.
Dovolatelka na výzvu insolvenčního soudu reagovala podáním žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (č. l. A-14). Insolvenční soud usnesením ze dne 18. listopadu 2015, č. j. KSLB 87 INS 6013/2015-A-17, doručeným dovolatelce zvlášť dne 2. prosince 2015 (srov. doručenku u č. l. A-17), dovolatelce osvobození od soudních poplatků nepřiznal a její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl.
Protože dovolatelka nedostatek povinného zastoupení (přes poučení o následcích nečinnosti) neodstranila, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. ledna 2016
JUDr. Jiří Z a v á z a l
předseda senátu