29 NSCR 47/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 29 NSČR 47/2011 KSBR 44 INS 10744/2010-A-35

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice Marie Vavrečkové, narozené 11. dubna 1960, bytem v Mořicích 160, PSČ 798 28, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS 10744/2010, o prohlášení konkursu na majetek dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. dubna 2011, č. j. KSBR 44 INS 10744/2010, 3 VSOL 115/2011-A-28, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 12. ledna 2011, č. j. KSBR 44 INS 10744/2010-A-18, Krajský soud v Brně zjistil úpadek dlužnice (výrok I.), prohlásil na majetek dlužnice konkurs (výrok II.), s tím, že bude projednáván jako konkurs nepatrný (výrok V.), uvedl, že účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (výrok III.), ustanovil insolvenčního správce (výrok IV.), vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 30 dnů ode dne rozhodnutí o úpadku (výrok VI.), vyzval osoby, aby napříště poskytovaly plnění insolvenčnímu správci namísto dlužnice (výrok VII.), vyzval věřitele, aby sdělili insolvenčnímu správci zajišťovací práva (výrok VIII.), nařídil přezkumné jednání (výrok IX.), svolal schůzi konkursních věřitelů (výrok X.), uložil dlužnici, aby do 10 dnů sestavila a odevzdala seznam svého majetku a závazků (výrok XI.), uložil insolvenčnímu správci, aby nejpozději do 15. února 2011 předložil soudu seznam přihlášených pohledávek a zprávu o své činnosti (výroky XII. a XIII.), a uvedl, že rozhodnutí insolvenčního soudu budou zveřejňována v insolvenčním rejstříku (výrok XIV.). K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením ze dne 14. dubna 2011 usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. potvrdil. Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů-dále též jen o. s. ř. ), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 11. července 2011, č. j. KSBR 44 INS 10744/2010-A-31, doručeným dovolatelce zvlášť dne 14. července 2011, vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 30 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve stanovené lhůtě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. září 2011

JUDr. Filip C i l e č e k , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Monika Komárová