29 NSCR 46/2010
Datum rozhodnutí: 21.12.2010
Dotčené předpisy: § 14 odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 34 INS 3970/2010
29 NSČR 46/2010-A-25

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka RSDr. Zdeňka Dvořáka , narozeného 1. srpna 1955, bytem ve Valašském Meziříčí, Zdeňka Fibicha 1204, PSČ 757 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 34 INS 3970/2010, o insolvenčním návrhu věřitele OSTROV M+M s. r. o. , se sídlem ve Frýdku-Místku, 28. října 1495, PSČ 738 01, identifikační číslo osoby 25889150, zastoupeného JUDr. Radimem Bartoněm, advokátem, se sídlem v Ostravě, Porážková 1424/20, PSČ 702 00, o návrhu přihlášeného věřitele č. 4 Tomáše Peschela , narozeného 14. září 1976, bytem v Olomouci, Polská 290/66, PSČ 779 00, na vyloučení soudců Vrchního soudu v Olomouci, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Anna Hradilová, JUDr. Radka Panáčková a JUDr. Ivana Wontrobová nejsou vyloučeny z projednání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. KSOS 34 INS 3970/2010, 3 VSOL 489/2010.

O d ů v o d n ě n í:

Ve shora označené insolvenční věci vznesl přihlášený věřitel č. 4 Tomáš Peschel námitku podjatosti soudce soudu prvního stupně Mgr. Ing. Ladislava Olšara. Poté, co byla věc k rozhodnutí o této námitce předložena nadřízenému Vrchnímu soudu v Olomouci (kde je vedena pod sp. zn. KSOS 34 INS 3970/2010, 3 VSOL 489/2010), namítl týž věřitel (podáním datovaným 25. listopadu 2010 a došlým soudu 29. listopadu 2010 č. l. A-20) podjatost soudkyň Vrchního soudu v Olomouci, které měly rozhodovat o tom, zda je soudce prvního stupně vyloučen z projednávání a rozhodnutí dané věci.
Konkrétně jde o JUDr. Annu Hradilovou, JUDr. Radku Panáčkovou a JUDr. Ivanu Wontrobovou. Důvod vyloučení spatřuje věřitel č. 4 v tom, že rozhodující soudkyně jsou se soudcem soudu prvního stupně v pracovním styku .
Všechny označené soudkyně ve vyjádřeních k této námitce (datovaných shodně 16. prosince 2010) uvedly, že nemají poměr k věci, k účastníkům řízení ani k jejich zástupcům.
V posuzovaném případě nebyly zjištěny žádné okolnosti, z nichž by bylo možné dovodit, že je tu ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ) důvod pochybovat o nepodjatosti označených soudkyň. Takovou okolností zjevně není skutečnost tvrzená namítajícím věřitelem.
Nejvyšší soud proto rozhodl, že označené soudkyně nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. KSOS 34 INS 3970/2010, 3 VSOL 489/2010 (§ 16 odst. 1 o. s. ř.). Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti rozhodnuto bez nařízení jednání (§ 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; věřiteli č. 4 a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 21. prosince 2010

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová