29 NSCR 45/2017
Datum rozhodnutí: 27.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 229 odst. 4 o. s. ř., § 11 odst. 1 IZ., § 91 IZ.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSHK 40 INS 6029/2014 originál 29 NSČR 45/2017-B-26


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Tomáše Brauna v insolvenční věci dlužnice Květoslavy Reslerové , narozené 15. února 1945, bytem v České Skalici, E. Beneše 184, PSČ 552 03, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 6029/2014, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o dovolání Insolvency Project v. o. s. , se sídlem v Hradci Králové Pražském Předměstí, Dukelská třída 15/16, PSČ 500 02, identifikační číslo osoby 28860993, jako insolvenčního správce dlužnice Květoslavy Reslerové, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2016, č. j. KSHK 40 INS 6029/2014, 3 VSPH 1518/2016-B-19, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako nepřípustné [§ 11 odst. 1 a § 91 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. )] odvolání insolvenčního správce Insolvency Project v. o. s. proti bodu III. a IV. výroku usnesení Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen insolvenční soud ) ze dne 29. června 2016, č. j. KSHK 40 INS 6029/2014-B-14, jímž insolvenční soud v rozhodnutí, kterým vyslovil souhlas s tím, aby insolvenční správce vydal zajištěnému věřiteli UNIDEBT Czech, SE (dále jen zajištěný věřitel ) výtěžek zpeněžení ze zajištění ve výši 201 618,70 Kč, přiznal insolvenčnímu správci odměnu za zpeněžení zajištěného majetku ve výši 21 956,27 Kč včetně daně z přidané hodnoty (bod III. výroku) a uložil insolvenčnímu správci povinnost vydat dlužnici zbývající finanční prostředky ve výši 445 806,53 Kč po právní moci tohoto usnesení (bod IV. výroku).
Proti usnesení odvolacího soudu podal insolvenční správce dovolání (B-22), požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí změnil tak, že insolvenčnímu správci bude přiznána odměna ve výši 24 639,52 Kč.
Nejvyšší soud dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné.
Dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v § 238a o. s. ř. a vzhledem k § 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. není přípustné ani podle § 237 o. s. ř. (dovolání směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2014, pod číslem 62, které je dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2017

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu