29 NSCR 42/2011
Datum rozhodnutí: 17.01.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
NEJVYŠŠÍ SOUD KSPH 55 INS 2807/2009
ČESKÉ REPUBLIKY 29 NSČR 42/2011-A-179


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka KLAOS spol. s r. o. , se sídlem v Kladně, Ctiborova 3091, PSČ 272 01, identifikační číslo osoby 47535750, zastoupeného JUDr. Michalem Račokem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Štěpánská 49/633, PSČ 110 00, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 55 INS 2807/2009, o insolvenčním návrhu věřitelů 1/ HORA HOLDING, s. r. o. , se sídlem v Českých Budějovicích, Skuherského 53, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 63911191 a 2/ Simony Zbořilové, narozené 27. května 1969, bytem v Českých Budějovicích, Novohradská 60, PSČ 370 01, obou zastoupených JUDr. Vladimírem Krčmou, advokátem, se sídlem v Hradci Králové, Střelecká 437, PSČ 500 02, o dovolání insolvenčních navrhovatelů proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. března 2011, č. j. KSPH 55 INS 2807/2009, 1 VSPH 1140/2010-A-163, o opravě usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2012, č. j. KSPH 55 INS 2807/2009, 29 NSČR 42/2011-A-174, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2012, č. j. KSPH 55 INS 2807/2009, 29 NSČR 42/2011-A-174, se opravuje tak, že v odůvodnění usnesení, na straně 10, v odstavci 4, první větě, se slovo nesprávné nahrazuje slovem správné.


O d ů v o d n ě n í:

Usnesení Nejvyššího soudu označené ve výroku tohoto usnesení je v textu odůvodnění postiženo chybou v psaní spočívající v tom, že na straně 10 odůvodnění, v odstavci 4, první větě, jež měla (vzhledem ke zbývajícímu obsahu usnesení) znít tak, že: Právní posouzení věci odvolacím soudem tudíž není správné. , je místo slova správné chybně uvedeno slovo nesprávné .
Předseda dotčeného senátu Nejvyššího soudu proto v intencích ustanovení § 164 a § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (ve znění účinném do 31. prosince 2012) tuto chybu opravil způsobem uvedeným ve výroku tohoto usnesení.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelům a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 17. ledna 2013


JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.
předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Tauerová