29 NSCR 41/2014
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 8 INS 2746/2008 29 NSČR 41/2014-B-129


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužnice Veroniky Habdasové , narozené 31. srpna 1944, bytem v Orlové - Porubě, Přespolní 965, PSČ 735 14, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 8 INS 2746/2008, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Petrem Kocurem, advokátem, se sídlem v Orlové - Lutyni, Osvobození 829, PSČ 735 14, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. října 2013, č. j. KSOS 8 INS 2746/2008, 1 VSOL 725/2013-B-95, takto:


Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužnice (posléze zastoupena advokátem) podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci. Přípustnost dovolání nijak nevymezila v žádné části dovolání.
Podle ustanovení § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2013 (dále též jen o. s. ř. ), pro posouzení přípustnosti dovolání rozhodném s přihlédnutím k době vydání dovoláním napadeného rozhodnutí a k ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 31. prosince 2013, je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání.
Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. (či jeho části).
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenční ho řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. dubna 2014
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová