29 NSCR 4/2014
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 108 odst. 1 IZ. ve znění do 31.12.2013
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 30 INS 13000/2013 29 NSČR 4/2014-A-31


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka Petra Beránka , narozeného 25. března 1963, bytem v Bystřici pod Hostýnem, Sídliště 1272, PSČ 768 61, o insolvenčním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 22. srpna 2013, č. j. KSBR 30 INS 13000/2013, 1 VSOL 604/2013-A-15, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 6. června 2013, č. j. KSBR 30 INS 13000/2013-A-8, Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) - odkazuje na ustanovení § 108 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) - uložil dlužníku, aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,- Kč.
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (dále též jen o. s. ř. ), jako objektivně nepřípustné, když dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, uveřejněné pod číslem 104/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 22. ledna 2014

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová