29 NSCR 39/2010
Datum rozhodnutí: 29.09.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSHK 40 INS 1720/2008
29 NSČR 39/2010-P25-16

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka
Mgr. Romana Hamana , narozeného 16. srpna 1967, bytem ve Smiřicích, Nývltova 198, PSČ 503 03, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 40 INS 1720/2008, o přihlášce pohledávky věřitele č. 25, o dovolání věřitele č. 25 Oldřicha Doležala, bytem v Náchodě, Rybářská 1266, PSČ 547 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. ledna 2010, č. j. KSHK 40 INS 1720/2008, 1 VSPH 490/2009-P25-7, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 9. července 2009, č. j. KSHK 40 INS 1720/2008-P-25-2, Krajský soud v Hradci Králové odmítl jako opožděnou přihlášku pohledávky věřitele č. 25 Oldřicha Doležala (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast věřitele v insolvenční m řízení končí (bod II. výroku).
K odvolání věřitele Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením ze dne 12. ledna 2010 potvrdil usnesení soudu prvního stupně.
Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel dovolání.
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), soud prvního stupně jej usnesením ze dne 15. dubna 2010, č. j. KSHK 40 INS 1720/2008-P-25-11, doručeným mu zvlášť dne 20. dubna 2010, mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil
do 15 dnů od doručení usnesení.
Dovolatel neodstranil nedostatek této podmínky dovolacího řízení ani v takto určené lhůtě a na výzvu nereagoval ani později (přes poučení o následcích nečinnosti); Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. září 2010
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Naděžda Solařová, Dis.