29 NSCR 38/2017
Datum rozhodnutí: 30.03.2017
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 79 INS 21003/2015
originál 29 NSČR 38/2017-A-122

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka Ing. Radomíra Válka , narozeného 7. dubna 1963, bytem v Otradovicích 37, PSČ 294 74, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS 21003/2015, o insolvenčním návrhu věřitele Davida Kormanika , narozeného 16. ledna 1976, bytem v Kraslicích, Pod nádražím 971/16, PSČ 358 01, o dovolání insolvenčního navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. července 2016, č. j. MSPH 79 INS 21003/2015, 1 VSPH 2318/2015-A-74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání insolvenčního navrhovatele potvrdil usnesení ze dne 23. října 2015, č. j. MSPH 79 INS 21003/2015-A-15, jímž Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) odmítl insolvenční návrh věřitele Davida Kormanika směřující proti dlužníku Ing. Radomíru Válkovi a rozhodl o nákladech řízení.
Usnesení odvolacího soudu napadl insolvenční navrhovatel dovoláním (A-80).
Při podání dovolání nebyl insolvenční navrhovatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen o. s. ř. ).
O žádosti insolvenčního navrhovatele o ustanovení advokáta pro dovolací řízení (A-85) rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 12. října 2016, č. j. MSPH 79 INS 21003/2015-A-88, tak, že ji zamítl. K odvolání insolvenčního navrhovatele Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 25. listopadu 2016, č. j. MSPH 79 INS 21003/2015, 1 VSPH 2115/2016-A-111, které nabylo právní moci dne 29. listopadu 2016, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Insolvenční soud dovolatele usnesením ze dne 6. ledna 2017, č. j. MSPH 79 INS 21003/2015-A-115, doručeným dovolateli zvlášť (postupem podle § 50 o. s. ř.) dne 16. února 2016 (srov. doručenku u A-115 a oznámení u A-118), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 10 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3 větu první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 větu první o. s. ř., když dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, a dlužníku podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli a dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2017

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu