29 NSCR 38/2014
Datum rozhodnutí: 30.04.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 241a odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPH 36 INS 10179/2010 29 NSČR 38/2014-B-147

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužníka Marka Šiňanského , narozeného 7. listopadu 1973, bytem Odolena Voda, Velkoveská 131, PSČ 250 70, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS 10179/2010, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Barbarou Martinů, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Na Vrstvách 827/11, PSČ 140 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. února 2014, č. j. KSPH 36 INS 10179/2010, 2 VSPH 1895/2013-B-119, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:
Dlužník podal dovolání (datované 11. března 2014 a doplněné podáním datovaným 13. března 2014) proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu. Přípustnost dovolání nijak nevymezil (posuzováno podle obsahu) v žádné části dovolání či jeho doplnění.
Podle ustanovení § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. (či jeho části).
Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. dubna 2014

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová