29 NSCR 38/2013
Datum rozhodnutí: 30.05.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSUL 81 INS 31303/2012
29 NSČR 38/2013-A-23

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice Michaly Sochorové, narozené 19. listopadu 1985, bytem v Jirkově, Ervěnická 1075, PSČ 431 11, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 81 INS 31303/2012, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. března 2013, č. j. KSUL 81 INS 31303/2012, 2 VSPH 390/2013-A-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 26. února 2013, č. j. KSUL 81 INS 31303/2012-A-9, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (§ 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/).
Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (č. l. A-19).
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 18. dubna 2013, č. j. KSUL 81 INS 31303/2012-A-20, doručeným dovolatelce zvlášť dne 23. dubna 2013 (srov. doručenku u č. l. A-20), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. května 2013
Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. pověřený člen senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová