29 NSCR 38/2009
Datum rozhodnutí: 10.02.2010
Dotčené předpisy:
29 NSCR 38/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa Cilečka a Mgr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka HSBF, s. r. o., se sídlem v Liberci 12, Bukovského 222, PSČ 460 14, identifikační číslo 25452835, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 76 INS 2289/2009, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 29, o dovolání věřitelky č. 29 Elišky Seidlové, bytem v Jiříkově, Březinova 754/4, PSČ 407 53, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. září 2009, č. j. KSLB 76 INS 2289/2009, 1 VSPH 470/2009-P29-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 20. července 2009, č. j. KSLB 76 INS 2289/2009-P29-2, Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci odmítl jako opožděnou přihlášku pohledávky věřitelky č. 29 Elišky Seidlové (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

K odvolání věřitelky č. 29 Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením ze dne 22. září 2009 potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 27. listopadu 2009, č. j. KSLB 76 INS 2289/2009-P-29-14, doručeným zvlášť dne 30. listopadu 2009, mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení usnesení. Současně jí ve smyslu § 30 odst. 1 a 2 o. s. ř. poskytl poučení o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů soud.

Dovolatelka na výzvu soudu reagovala podáním došlým soudu 10. prosince 2009, v němž poukazuje na to, že si při svém důchodu nemůže dovolit jakéhokoliv právního zástupce a dovolání se tak musí nedobrovolně vzdát.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ani ve lhůtě určené ve výzvě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že dovolatelka přes přiléhavé poučení soudu prvního stupně (reagující na obsah dovolání) nevyužila možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužníku insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 10. února 2010

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu