29 NSCR 36/2011
Datum rozhodnutí: 18.07.2013
Dotčené předpisy: § 185 IZ. ve znění do 30.11.2011, § 197 odst. 2 IZ. ve znění do 30.11.2011, § 198 odst. 1 IZ. ve znění do 30.11.2011, § 199 IZ. ve znění do 30.03.2011KSUL 44 INS 4027/2010
29 NSČR 36/2011-P3-20
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v insolvenční věci dlužnice Marty Visztové , narozené 29. května 1946, bytem v Ústí nad Labem, Přemyslovců 619/12, PSČ 400 07, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 4027/2010, o přihlášce pohledávky věřitele č. 3, o dovolání věřitele č. 3 Home Credit a. s. , se sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26978636, zastoupeného JUDr. Vladimírem Bulinským, advokátem, se sídlem v Brně, Třída Kapitána Jaroše 13, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. března 2011, č. j. KSUL 44 INS 4027/2010, 3 VSPH 1217/2010-P3-7, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 19. listopadu 2010, č. j. KSUL 44 INS 4027/2010-P3-2, odmítl Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen insolvenční soud ) přihlášku pohledávky věřitele č. 3 Home Credit a. s. v rozsahu popření přihlášené pohledávky insolvenčním správcem co do částky 28.026,37 Kč (bod I. výroku) a určil, že věřitel č. 3 nadále zůstává účastníkem řízení se zjištěnou pohledávkou ve výši 44.185,82 Kč (bod II. výroku).
K odvolání věřitele č. 3 Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soud u.
Dovolání věřitele č. 3 proti usnesení odvolacího soudu, jež je bez dalšího (vzhledem k závěrům obsaženým v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2009, uveřejněném pod číslem 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek) přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ), odmítl Nejvyšší soud podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř.
Učinil tak proto, že v usnesení ze dne 18. července 2013, sen. zn. 29 NSČR 25/2011, ( dostupném na webových stránkách Nejvyššího soudu), na něž v podrobnostech odkazuje, vysvětlil, že věřitel, jehož přihlášenou pohledávku popřel insolvenční správce nebo dlužník jako nevykonatelnou a který zmeškal lhůtu k podání žaloby o určení pravosti nebo výše pohledávky určenou ve vyrozumění (výzvě) insolvenčního správce dle § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), nemá v rámci opravných prostředků proti rozhodnutí o odmítnutí přihlášky, jež se opírá o ustanovení § 198 odst. 1 věty třetí insolvenčního zákona ve spojení s ustanovením § 185 insolvenčního zákona, k dispozici (jako účinnou) obranu založenou na tvrzení, že výzvu ignoroval proto, že má za to, že přihlášená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou (pro niž platí režim ustanovení § 199 insolvenčního zákona).
S přihlédnutím k době vydání dovoláním napadeného usnesení byl na danou věc uplatnitelný insolvenční zákon ve znění účinném do 30. března 2011 (tj. naposledy ve znění zákona č. 409/2010 Sb.).
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012), v insolvenční m řízení použitelného prostřednictvím ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenční ho řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2013
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Zouharová
V zastoupení: Lucie Žouželová