29 NSCR 35/2014
Datum rozhodnutí: 26.03.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSPH 35 INS 10651/2013 29 NSČR 35/2014-A-25U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice Ivany Součkové, narozené 24. září 1960, bytem v Dobříši, Na Čihadlech 833, PSČ 263 03, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 35 INS 10651/2013, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. října 2013, č. j. KSPH 35 INS 10651/2013, 2 VSPH 1186/2013-A-15, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 17. června 2013, č. j. KSPH 35 INS 10651/2013-A-10, jímž Krajský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužnice pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení dle § 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).
Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (č. l. A-18).
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 4. února 2014, č. j. KSPH 35 INS 10651/2013-A-22, doručeným dovolatelce zvlášť dne 17. února 2014 (srov. doručenku u č. l. A-22), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 10 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. března 2014

Mgr. Milan Polášek, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová