29 NSCR 34/2017
Datum rozhodnutí: 21.02.2017
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOL 16 INS 22408/2015 originál 29 NSČR 34/2017-P29-16


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníků 1/ Petra Hampešta , narozeného 31. března 1977, a 2/ Bohumily Hampeštové , narozené 7. října 1981, obou bytem v Loučné nad Desnou 72, PSČ 788 11, vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci pod sp. zn. KSOL 16 INS 22408/2015, o přihlášce pohledávky věřitele č. 25, o dovolání dlužníků proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 13. září 2016, č. j. KSOL 16 INS 22408/2015, 1 VSOL 955/2016-P29-7, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 6. června 2016, č. j. KSOL 16 INS 22408/2015-P29-2, rozhodl Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci (dále jen insolvenční soud ), že se odmítá přihláška pohledávky věřitele č. 25 Cashdirect, a. s. (bod I. výroku), a že právní mocí tohoto usnesení končí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení (bod II. výroku).
K odvolání věřitele č. 25 Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 13. září 2016, č. j. KSOL 16 INS 22408/2015, 1 VSOL 955/2016-P29-7, změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že přihláška pohledávky věřitele č. 25 se neodmítá a účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení se nekončí.
Proti usnesení odvolacího soudu brojili dlužníci podáním, jež dle svého obsahu nemůže než být dovoláním (P29-11).
Jelikož při podání dovolání nebyli dovolatelé zastoupeni advokátem, ani nedoložili, že mají sami odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud je usnesením ze dne 22. prosince 2016, č. j. KSOL 16 INS 22408/2015-P29-12, doručeným dovolatelům zvlášť dne 27. prosince 2016 (srov. doručenky u č. l. P29-12), vyzval (mimo jiné), aby nedostatek povinného zastoupení odstranili do 31. prosince 2016.
V rekci na tuto výzvu dlužníci podáním datovaným 5. ledna 2017 (P29-13) soudu sdělili, že usnesení (výzva) jim bylo doručeno 4. ledna 2017 , že z výzvy je zřejmé, že bez právnické pomoci nemají šanci, že na den 9. ledna 2017 jsou objednáni k právníkovi a že plnou moc k zastupování soudu dopošlou , jakmile ji podepíší.
Nedostatek povinného zastoupení však dovolatelé do dnešního dne neodstranili (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. února 2017
JUDr. Zdeněk K r č m á ř předseda senátu