29 NSCR 34/2013
Datum rozhodnutí: 11.07.2013
Dotčené předpisy: § 308 odst. 1 písm. d) IZ., § 218 o. s. ř.MSPH 76 INS 8711/2009
29 NSČR 34/2013 - P11 - 50
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka L U P E M I, s. r. o. , se sídlem v Praze 10, Turnovského 263, PSČ 100 00, identifikační číslo osoby 61065242, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 8711/2009, o přihlášce pohledávky věřitele č. 12, o dovolání věřitele č. 12 Jiřího Kabourka , narozeného 11. září 1962, bytem v Praze 3, Havlíčkovo náměstí 9/700, PSČ 130 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. prosince 2011, č. j. MSPH 76 INS 8711/2009, 2 VSPH 1303/2011-P11-19, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 19. září 2011, č. j. MSPH 76 INS 8711/2009-P11-11, odmítl Městský soud v Praze (dále jen insolvenční soud ) přihlášku pohledávky věřitele č. 12 Jiřího Kabourka (dále jen J. K. ) [bod I. výroku] a určil, že účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí právní mocí usnesení (bod II. výroku).
K odvolání J. K. Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Dovolání J. K. (ze dne 6. ledna 2012) proti usnesení odvolacího soudu, jež je (bez dalšího) přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen o. s. ř. ) [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2009, uveřejněné pod číslem 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněné níže - dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu ] odmítl Nejvyšší soud podle § 243b odst. 5 a § 218 o. s. ř. pro bezpředmětnost.
Učinil tak proto, že v průběhu dovolacího řízení nabylo právní moci (dne 23. února 2012) usnesení ze dne 23. září 2011, č. j. MSPH 76 INS 8711/2009-B-490, jímž insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka podle § 308 odst. 1 písm. d/ zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 16. února 2012, č. j. MSPH 76 INS 8711/2009, 1 VSPH 185/2012-B-520 (srov. obdobně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. dubna 2011, sen. zn. 29 NSČR 5/2009). Vrchní soud v Praze pak následně z týchž příčin (pro zrušení konkursu) usnesením ze dne 11. září 2012, č. j. MSPH 76 ICm 1416/2010, 103 VSPH 102/2012 (MSPH 76 INS 8711/2009), v řízení o žalobě, kterou se J. K. domáhal určení pravosti a pořadí své pohledávky, zrušil usnesení insolvenčního soudu ze dne 24. února 2012, č. j. MSPH 76 ICm 1416/2010-59 a řízení zastavil.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012), se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenční ho řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. července 2013
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Lucie Zouharová