29 NSCR 34/2012
Datum rozhodnutí: 27.03.2014
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 8 INS 7872/2009 29 NSČR 34/2012-B-105


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka Jiřího Převora , narozeného 5. listopadu 1965, bytem v Karviné - Hranicích, Čsl. armády 2959/43, PSČ 733 01, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 8 INS 7872/2009, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Alicjí Kellerberg Klimeš, LL. M., advokátkou, se sídlem v Havířově, Horní 1433/2a, PSČ 736 01, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. srpna 2011, č. j. KSOS 8 INS 7872/2009, 2 VSOL 369/2011-B-46, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci podal dlužník dovolání, které posléze, podáním z 19. března 2014, došlým Nejvyššímu soudu téhož dne, vzal v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012, pro věc rozhodném.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenční ho řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. března 2014
JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová