29 NSCR 30/2017
Datum rozhodnutí: 30.03.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. e) předpisu č. 99/1963Sb., § 229 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSPA 44 INS 18397/2014
originál 29 NSČR 30/2017-B-93U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka Petra Vaňáska , narozeného 19. září 1975, bytem v Kostěnicích 11, PSČ 530 02, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 44 INS 18397/2014, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o dovolání JUDr. Martina Litvana, LL.M., Ph.D. , se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3 , PSČ 120 00, zastoupeného Mgr. Ing. Vladimírem Mrázem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Konviktská 297/12, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. ledna 2017, č. j. KSPA 44 INS 18397/2014, 2 VSPH 2407/2016-B-83, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako nepřípustné [§ 218 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o. s. ř. )] odvolání JUDr. Martina Litvana, LL.M., Ph.D., proti usnesení ze dne 30. června 2016, č. j. KSPA 44 INS 18397/2014-B-60, jímž Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích (dále jen insolvenční soud ) mimo jiné udělil insolvenčnímu správci dlužníka (Mgr. Pavlu Burešovi) souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli (Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.) a s výplatou odměny insolvenčního správce.
Proti usnesení odvolacího soudu podal JUDr. Martin Litvan, LL.M., Ph.D. (odvolaný insolvenční správce dlužníka) dovolání, v němž požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné.
Dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v ustanovení § 238a o. s. ř. a vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. (dovolání směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2014, pod číslem 62.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2017

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu