29 NSCR 30/2014
Datum rozhodnutí: 18.03.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD KSCB 28 INS 3344/2013 ČESKÉ REPUBLIKY 29 NSČR 30/2014-B-23
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice Anny Černé , narozené 27. listopadu 1985, bytem v Soběslavi, Kadlecova 306, PSČ 392 01, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 3344/2013, o schválení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. prosince 2013, č. j. KSCB 28 INS 3344/2013, 1 VSPH 2078/2013-B-17, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 12. listopadu 2013, č. j. KSCB 28 INS 3344/2013-B-9, Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen insolvenční soud ) neschválil oddlužení dlužnice (bod I. výroku) a prohlásil konkurs na její majetek (bod II. výroku).
K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.
Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (B-19).
Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud ji usnesením ze dne 18. února 2014, č. j. KSCB 28 INS 3344/2013-B-20, doručeným dovolatelce zvlášť dne 24. února 2014 (srov. doručenku u B-20), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 14 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. března 2014
JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová