29 NSCR 30/2013
Datum rozhodnutí: 30.04.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSHK 42 INS 28022/2012
29 NSČR 30/2013-A-20

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka René Krejčího , narozeného 21. února 1972, bytem Trutnov - Lhota, Bezděkovská 74, PSČ 541 01, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS 28022/2012, o insolvenčním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenční ho řízení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. února 2013, č. j. KSHK 42 INS 28022/2012, 1 VSPH 201/2013-A-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í:


Usnesením ze dne 8. ledna 2013, č. j. KSHK 42 INS 28022/2012-A-6, uložil Krajský soud v Hradci Králové (dále jen insolvenční soud ) dlužníku (jako insolvenčnímu navrhovateli), aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil (ve výroku uvedeným způsobem) zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,- Kč.
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že dlužníku uložil uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,- Kč do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.
Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (č. l. A-15).
Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 15. března 2013, č. j. KSHK 42 INS 28022/2012-A-16, doručeným dovolateli zvlášť dne 4. dubna 2013 (srov. doručenku u č. l. A-16 a doklad o vyvěšení písemnosti na úřední desce soudu tamtéž), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 7 dnů od doručení usnesení.
Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. dubna 2013

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Lucie Žouželová