29 NSCR 3/2017
Datum rozhodnutí: 16.02.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSCB 28 INS 17439/2014
originál 29 NSČR 3/2017-B-72


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka ČOV Český Krumlov s. r. o. , se sídlem v Českém Krumlově, Horní Brána 509, PSČ 381 01, identifikační číslo osoby 28160363, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 17439/2014, o způsobu řešení úpadku, o dovolání věřitele č. 4 Mgr. Zuzany Orbesové , se sídlem v Olomouci, Železniční 469/4, PSČ 779 00, jako insolvenční správkyně dlužníka JIP - Papírny Větřní, a. s., identifikační číslo osoby 45022526, zastoupené JUDr. Adamem Rakovským, advokátem, se sídlem v Praze 2 - Novém Městě, Václavská 316/12, PSČ 341 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. června 2016, č. j. KSCB 44 INS 17439/2014, 2 VSPH 963/2016-B-30, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 10. března 2016, č. j. KSCB 28 INS 17439/2014-B-16, prohlásil Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen insolvenční soud ) konkurs na majetek dlužníka (ČOV Český Krumlov s. r. o.) a určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění jeho usnesení v insolvenčním rejstříku.
K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením zrušil usnesení insolvenčního soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel č. 4 (dále též jen věřitel ) dovolání, které posléze, podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 30. ledna 2017 (B-70), vzal (prostřednictvím svého zástupce) v plném rozsahu zpět.
Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.
Nejvyšší soud nepřehlédl, že v průběhu dovolacího řízení došlo ke změnám v osobě insolvenčního správce dlužníka JIP - Papírny Větřní, a. s. (usnesením insolvenčního soudu ze dne 22. září 2016, č. j. KSCB 28 INS 11674/2013-B-230 a usnesením insolvenčního soudu ze dne 23. ledna 2017, č. j. KSCB 28 INS 11674/2013-B-239). Proto dále jednal jako s věřitelem s Mgr. Zuzanou Orbesovou, což se promítlo i v označení dovolatele v záhlaví tohoto usnesení.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 16. února 2017

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu