29 NSCR 29/2016
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: čl. 243c odst. 3 o. s. ř., čl. 243f odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 31 INS 33145/2014 originál 29 NSČR 29/2016-A-27U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Iva Loužeckého, narozeného 22. ledna 1976, bytem v Těšeticích 67, PSČ 783 46, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS 33145/2014, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. srpna 2015, č. j. KSOS 31 INS 33145/2014, 3 VSOL 428/2015-A-21, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

O d ů v o d n ě n í :
V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka potvrdil bod II. výroku usnesení Krajského soudu v Ostravě (dále jen insolvenční soud ) ze dne 18. března 2015, č. j. KSOS 31 INS 33145/2014-A-11, jímž insolvenční soud (v rozhodnutí, kterým zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením) ustanovil insolvenční správkyní Ing. Ivanu Zálešákovou.
Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (A-24), které vzal posléze při jednání u insolvenčního soudu dne 16. prosince 2015 zpět (B 20).
Nejvyšší soud proto na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2016

Mgr. Milan P o l á š e k
předseda senátu