29 NSCR 29/2010
Datum rozhodnutí: 26.10.2010
Dotčené předpisy: § 239 odst. 3 obč. zák., § 173 odst. 1 IZ., § 83 IZ.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY MSPH 96 INS 5317/2008
29 NSČR 29/2010-P183-19

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Filipa Cilečka v insolvenční věci dlužnice INTERIOR PFD, spol. s r. o. , se sídlem v Praze 3, K Červenému dvoru 35, PSČ 130 54, identifikační číslo osoby 41 19 70 71, zastoupené JUDr. Sylvou Rychtalíkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 10, Kodaňská 521/57, PSČ 101 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 5317/2008, o přihlášce pohledávky věřitelky č. 183, o dovolání věřitelky č. 183 MIKSON s. r. o. , se sídlem v Praze 8, Libni, Krejčího 287/20, PSČ 180 00, identifikační číslo osoby 27 88 67 51, zastoupené JUDr. Karlem Novákem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Při trati 1233/10, PSČ 140 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. března 2010, č. j. MSPH 96 INS 5317/2008, 1 VSPH 186/2010-P183-10, takto:

Dovolání se odmítá.
O d ů v o d n ě n í :

Usnesením ze dne 27. ledna 2010, č. j. MSPH 96 INS 5317/2008-P183-6, Městský soud v Praze odkazuje na ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) odmítl jako opožděnou přihlášku pohledávky věřitelky č. 183 MIKSON s. r. o. (dále jen věřitelka ) a určil, že po právní moci tohoto usnesení končí účast věřitelky v insolvenčním řízení.
Vrchní soud v Praze k odvolání věřitelky v záhlaví označeným usnesením usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Vycházeje z ustanovení § 83, § 136 odst. 2 písm. d), § 136 odst. 3, § 173 odst. 1 a § 185 insolvenčního zákona a ustanovení § 57 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), odvolací soud přitakal závěru soudu prvního stupně o opožděnosti přihlášky pohledávky věřitelky (odeslané faxem 22. ledna 2010), uzavíraje, že lhůta k přihlášení pohledávky marně uplynula dnem 21. ledna 2010. Dále zdůraznil, že přihláška pohledávky podaná dne 21. ledna 2010 insolvenčnímu správci nemohla založit účinky včas podané přihlášky , jelikož pohledávka měla být přihlášena u insolvenčního soudu, o čemž byla věřitelka v usnesení o prohlášení úpadku uvědoměna.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (ve znění účinném od 1. července 2009) se podává z bodů 1. a 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Přitom pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení jsou ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti dovolání přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, ve znění účinném do 30. června 2010, tj. naposledy ve znění zákona č. 285/2009 Sb., pro věc rozhodném.
Dovolání věřitelky proti usnesení odvolacího soudu je bez dalšího přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem o. s. ř.; podmínku, aby šlo o potvrzující usnesení odvolacího soudu, ohledně kterého dovolací soud dospěje k závěru, že má po právní stránce zásadní význam (formulovanou ve větě druhé označeného ustanovení poukazem na obdobné použití § 237 odst. 1 a 3 o. s. ř.), má Nejvyšší soud za obsolentní z příčin popsaných např. v díle Drápal, L., Bureš, J. a kol.: Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1.vydání. Praha, C. H. Beck, 2009, str. 1903-1904.
Nejvyšší soud nicméně dovolání odmítl podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné.
Učinil tak proto, že z ustanovení § 173 odst. 1 insolvenčního zákona je zcela zřejmé, že přihlášky pohledávek věřitelé podávají u insolvenčního soudu (a nikoli u insolvenčního správce); současně není pochyb o tom, že ustanovení § 83 insolvenčního zákona prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení zapovídá.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce, dlužnici, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. října 2010

JUDr. Petr G e m m e l, v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová