29 NSCR 28/2015
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

MČstský soud v Praze

V BrnČ dne 31. srpna 2015 sp. zn.: 29 NSýR 28/2015 Vrácení vČci k provedení dalších úkon

V insolvenní vČci úpadce ASPECT DESIGN s. r. o. v likvidaci, Vám vracím spis sp. zn. MSPH 89 INS 14993/2014 /p ihláška P34/ zpČt bez vČcného rozhodnutí o dovolání, nebo byl k rozhodnutí o dovolání p edložen p edasnČ. D vodem je okolnost, že se soud prvního stupnČ náležitČ nezabýval otázkou povinného právního zastoupení dovolatele a nesprávnČ rozhodl o poplatkové povinnosti dovolatele. Podle § 241 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu ve znČní úinném do 31. prosince 2013 (dále jen o. s. . ), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notá em (odst. 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem obec nebo vyšší územnČ samosprávný celek, jedná-li za nČ osoba uvedená v § 21b, která má právnické vzdČlání (odst. 2 písm. b/). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou p ípadu uvedeného v odst. 2 písm. a), advokátem, notá em nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdČlání (odstavec 4). Podle § 21b o. s. . za obec a za vyšší územnČ samosprávný celek jedná ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávnČn je zastupovat navenek, nebo jejich zamČstnanec, který tím byl touto osobou povČ en (odstavec 1). Ustanovení § 21 odst. 4 a 5 platí obdobnČ (odstavec 2). Podle § 21 odst. 5 vČta první o. s. . každý, kdo jedná za právnickou osobu, musí své oprávnČní prokázat. Podle § 241b odst. 2 není-li splnČna podmínka uvedená v § 241, postupuje se obdobnČ podle § 104 odst. 2; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opoždČnČ, nČkým, kdo k dovolání není oprávnČn, nebo smČ uje-li proti rozhodnutí, proti nČmuž není dovolání podle § 238 p ípustné. Podle p edkládací zprávy jedná za odvolatele osoba, která má právnické vzdČlání. Tato okolnost však není žádným zp sobem prokázána. RovnČž ze spisu neplyne, že paní JUDr. So a Thuriová je osobou povČ enou jednat za Hlavní mČsto Prahu, nebo její povČ ení není ve spisu založeno. Na insolvenním soudu tak bude, aby vyzval dovolatele k doložení oprávnČní JUDr. Thuriové jednat za vČ itele . 34, jakož i k tomu, aby prokázal, že jmenovaná má právnické vzdČlání. Insolvenní soud rovnČž nesprávnČ posoudil poplatkovou povinnost za podané dovolání, když usnesení ze dne 2. února 2015, . j. MSPH 89 INS 14993/2014-P34-17, kterým dovolateli uložil povinnost zaplatit na soudním poplatku ástku 2 000 K, zrušil usnesením ze dne 4. února 2015, . j. MSPH 89 INS 14993/2014-P34-19. Od povinnosti zaplatit soudní poplatek však dovolatel osvobozen není.

Nejvyšší soud tak vyzval dovolatele k zaplacení soudního poplatku usnesením ze dne 28. srpna 2015, . j. MSPH 89 INS 14993/2014, 29 NSýR 28/2015-P34-23. Podle § 9 odst. 2 zákona o soudních poplatcích zjistí-li odvolací soud poté, co mu byla vČc p edložena k rozhodnutí o odvolání, že nebyl zaplacen poplatek splatný podáním odvolání, vyzve poplatníka, aby ve lh tČ, kterou mu urí, zaplatil poplatek soudu, který rozhodl o vČci v prvním stupni. Po doruení výzvy vrátí vČc tomuto soudu s pokynem, aby ji znovu p edložil po zaplacení poplatku. Soud, jemuž byla vČc vrácena, je výzvou odvolacího soudu vázán a po marném uplynutí v ní urené lh ty ízení zastaví. ObdobnČ se postupuje p i ízení p ed dovolacím soudem (odstavec 2). Nejvyšší soud tak vrací vČc insolvennímu soudu. VČc bude znovu p edložena (spolu se spisem sp. zn. 2 Nc 6848/2014) k rozhodnutí o podaném dovolání po splnČní shora uvedených pokyn a poté, co dovolatel zaplatí soudní poplatek za dovolání.

Mgr. Milan P o l á š e k , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová

P ílohy: spis sp. zn. 89 INS 14993/2014 (p ihláška P34) spis sp. zn. 2 Nc 6848/2014