29 NSCR 28/2009
Datum rozhodnutí: 22.10.2009
Dotčené předpisy:

NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY KSPA 48 INS 2744/2008

29 NSČR 28/2009
U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Jiřího Zavázala

v insolvenční věci dlužníka
Robina Ferkla
, narozeného 8. února 1983, bytem v Anenské Studánce 38, zastoupeného Mgr. Janem Urbanem, advokátem, se sídlem v Lanškrouně, Pivovarské náměstí 557, PSČ 563 01, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích, pod sp. zn. KSPA 48 INS 2744/2008, o přihlášce pohledávky věřitele
České kanceláře pojistitelů
, se sídlem v Praze 5, Štefánikova 248/32, PSČ 150 00, identifikační číslo 70099618, zastoupeného Mgr. Robertem Tschöplem, advokátem, se sídlem v Brně, Radnická 14/16, PSČ 602 00, o dovolání dlužníka a insolvenčního správce dlužníka
Mgr. Bernarda Urbana
, advokáta, se sídlem v Lanškrouně, Pivovarské náměstí 557, PSČ 563 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. dubna 2009, č. j. KSPA 48 INS 2744/2008, 1 VSPH 33/2009-B-25, takto:


Dovolání
se odmítají.O d ů v o d n ě n í:


Usnesením ze dne 25. listopadu 2008, č. j. KSPA 48 INS 2744/2008-B-17, Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích odmítl - cituje ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů - jako opožděnou přihlášku pohledávky věřitele České kanceláře pojistitelů (bod I. výroku) a určil, že právní moci tohoto rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

K odvolání dotčeného věřitele Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením ze dne 30. dubna 2009 změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se přihláška tohoto věřitele neodmítá, s tím, že je jde o pohledávku, která se v insolvenčním řízení ve smyslu § 165 odst. 2 insolvenčního zákona zásadně nepřihlašuje.

Dovolání dlužníka a insolvenčního správce proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. června 2009 (dále též jen o. s. ř. ).

Učinil tak proto, že proti usnesení, jímž odvolací soud změnil usnesení insolvenčního soudu o odmítnutí věřitelovy přihlášky tak, že se tato přihláška neodmítá, dovolání objektivně není přípustné.

Oba dovolatelé (přes poučení odvolacího soudu v napadeném usnesení o tom, že dovolání přípustné není) usuzují na přípustnost dovolání z ustanovení § 238a odst. 1 písm. a/ o. s. ř.

Nejvyšší soud nicméně již v usnesení uveřejněném pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek - dále též jen R 25/2009 (jež obstálo i v mezích ústavního přezkumu, když ústavní stížnost proti němu podanou odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 26. ledna 2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08, které je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Ústavního soudu) vysvětlil, že k tomu, aby bylo možné uvažovat o přípustnosti dovolání podle § 238a odst. 1 písm. a/ o. s. ř., není splněna podmínka (jež se klade prostřednictvím odkazu na § 237 odst. 1 a 3 o. s. ř., obsaženého v § 238a odst. 2 o. s. ř.), aby šlo o usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto v insolvenčním řízení ve věci samé . Usnesení o odmítnutí věřitelčiny přihlášky pro opožděnost ani usnesení, jímž odvolací soud rozhodl, že se přihláška neodmítá, usnesením ve věci samé (v tom smyslu, aby jím bylo rozhodováno o existenci pohledávky) není.

Dovolání pak není přípustné ani podle ustanovení § 239 odst. 3 o. s. ř. (ve světle závěrů obsažených v R 25/2009 nejde o usnesení, jímž byla přihláška odmítnuta) ani podle jiných ustanovení občanského soudního řádu upravujících přípustnost dovolání.

Zbývá dodat, že ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti dovolání jsou pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a že rozhodné znění občanského soudního řádu (pro dovolací řízení) se podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.


V Brně 22. října 2009


JUDr. Zdeněk K r č m á ř , v. r.

předseda senátu


Za správnost vyhotovení: Petra Prachařová