29 NSCR 26/2010
Datum rozhodnutí: 21.07.2010
Dotčené předpisy: § 31 odst. 5 IZ., § 236 odst. 1 písm. c) o. s. ř., § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř., § 237 odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY KSPA 48 INS 6473/2009
29 NSČR 26/2010-B-128

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Filipa Cilečka a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice PROMA CZ s. r. o. , se sídlem v Sezemicích, Veská 35, PSČ 533 04, identifikační číslo 25250671, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 48 INS 6473/2009, o odvolání insolvenční správkyně z funkce, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. dubna 2010, č. j. KSPA 48 INS 6473/2009, 3 VSPH 202/2010-B-68, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 2. března 2010, č. j. KSPA 48 INS 6473/2009-B-38, Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích (dále též jen insolvenční soud ) podle
§ 31 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), odvolal z funkce pro nesplnění zákonných předpokladů k výkonu funkce insolvenční správkyni Záveská a Brejcha, v. o. s. (bod I. výroku) a rozhodl, že do právní moci tohoto usnesení ponechává ve funkci insolvenčního správce Ing. Davida Jánošíka (bod II. výroku).
Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že insolvenční správkyně Záveská a Brejcha, v. o. s. se z funkce neodvolává.
Dovolání dlužnice proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), ve znění účinném od 1. července 2009.
Učinil tak proto, že proti usnesení, kterým odvolací soud změnil usnesení insolvenčního soudu o odvolání insolvenční správkyně z funkce, dovolání objektivně přípustné není.
Nejvyšší soud již v usnesení uveřejněném pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek vysvětlil, že k tomu, aby bylo možné uvažovat o přípustnosti dovolání podle § 238a odst. 1 písm. a/ o. s. ř., musí být splněna rovněž podmínka (jež se klade prostřednictvím odkazu na § 237 odst. 1 a 3 o. s. ř., obsaženého v § 238a odst. 2 o. s. ř.),
aby šlo o usnesení odvolacího soudu, jimž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto v insolvenčním řízení ve věci samé .
V důvodech svého usnesení uveřejněného pod číslem 103/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek dále Nejvyšší soud vyložil, že (stejně jako tomu bylo dříve v režimu zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání) ani v poměrech insolvečního zákona není rozhodnutí soudu o tom, zda správce dlužníkova majetku ve své funkci skončí, nebo o tom, zda určitá osoba má být tímto správcem ustanovena, rozhodnutím ve věci samé ,
takže k usnesením ve věci samé nepatří ani usnesení o tom, že (zda) se insolvenční správce odvolává z funkce, vydané podle § 31 odst. 1 insolvenčního zákona.
Dovolání pak není p ř ípustné ani podle jiných ustanovení občanského soudního řádu.
Zbývá dodat, že ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti dovolání jsou pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) a že rozhodné znění občanského soudního řádu (pro dovolací řízení) se podává z bodů 1. a 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje i zvláštním způsobem.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. července 2010 JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r.
předseda senátu
Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová